Bemutatkozás
Névadónk
Aktualitások
Iskolai élet
Galéria
Vendégkönyv
Nevelési elveink, pedagógiai, tantárgyi programunk

Tanulóink érdeklődése sokrétű, éhesek a szépre, a jóra, a jó szóra. A tanórai és tanórán kívüli iskolai tevékenység alapja a személyiségfejlesztő, tudatos, tervszerű gyermekközpontú oktató-nevelő munka.
Ehhez igazodnak szakmai programjaink, módszereink:

Alsó tagozat:
-egészségnevelés
-közlekedési ismeretek
-idegen-nyelv oktatás
-tenisz oktatás
-szorobán
-rajz
-egyéni fejlesztés
-néptánc

Felső tagozat:
-emelt matematika
-emelt idegen-nyelv (angol, német) oktatás, melynek célja nyelvvizsgára való felkészítés
-szorobán

Fakultációk:
-felzárkóztató, tehetséggondozók
-magyar
-matematika
-angol
-német
-számítástechnika
-agrotechnika tantárgyakból.

Iskolánk úgy gondolkodik tanulóiról, hogy minden diák potenciálisan tehetséges valamiben, sikerre született és mindegyike más és más. A Bay Zoltán Általános Iskola, törekszik hogy a tanulói tehetséget felszínre hozza, kibontakoztassa, ugyanakkor esélyt adjon a kompenzációra, a felzárkóztatásra.

Ezért vállaltuk fel:
Speciális fejlesztési igényű gyermekek nevelését - oktatását, biztosítva az átjárhatóságot.
Tanári differenciálással, csoportbontással, mozgásterápiával, tehetséggondozó program szervezésével, fejlesztő pedagógus támogatásával segítjük a gyermekek munkáját.
A város általános iskolái közül szintén egyedüli a tantestület több mint egy éve folyó azon munkája, melyben önálló, saját helyi tanterv írására szánta el magát.

A hosszú évek során kialakított általunk kitalált, megvalósított hagyományaink, a színes diákélet, melynek ékes bizonyítéka, hogy sok elemét mi adhattunk át a város más iskolái, intézményei számára.

Értéket teremtettünk:
-Bay - Napok programsorozatával:
melyben négy témakörben meghirdetett városi vetélkedővel fűszerezve
-rajzpályázat
-művészettörténeti
-természettudományi
-sakk témakörben
Családi nap:
ahol szülő, nagyszülő, szomszéd, barát együtt örül, szórakozik, amely ma már városi szintű programmá, rendezvénnyé "nőtte ki" magát.
Kulturális seregszemle
Bay - Hírmondó - iskolaújság
Suli rádió
Bay plakett az iskoláért végzett kiemelkedő munkáért
Jó tanuló, jó sportoló vándorserleg
Aranylánc a 8 éven át kitűnő tanulóinknak
Zöldfülűek Zenés Zaklatása 5. osztályosok, "érettségi vizsgája"
Orgonabál (szülői kezdeményezés)
Testvérkapcsolat az angliai Droitwich Middle School-lal

Szakköreink:
pl. a nyelvvizsgára felkészítő angol, a jogosítvány megszerzésére irányuló közlekedési
agrotechnikai gyakorlókerttel
Amiben hittünk, lassan valóra válik: sok éves álom, ígéret után lesz tornatermünk és épületeink tovább korszerűsödnek.
Hisszük: VAN JÖVŐNK!

 

Tantestület
Név Szak Osztály
Kiss Ibolya Ének-matematika igazgató
Király Sándorné Magyar igazgatóh.
Toperczer Annamária Tanító 1.b
Braunné Gúti Erika Tanító 1.b

Árgyelán Lászlóné

Tanító 2.b
Wittmann-né Katona Krisztina Tanító 2.b

Csete Mihályné- Tanító

Tanító 3.b
Kubiakné Pálinkás Anikó Tanító 3.b

Kovács Ferencné- Tanító

Tanító 4.b
Orgován Ágnes Tanító 4.b
ifj. Gyarmathy Zsolt Könyvtár-történelem 5.a
Seresné Lakó Gyöngyi Földrajz-testnevelés 5.b
Nagyné Bódi Katalin Magyar-történelem 6.a
Sapici Mariann Ének 6.b
Szokolyai Péter Számítástechnika-testnevelés 7.a
Szabóné Bohus Márta Magyar-fejlesztő pedagógus 7.b
Kempfné Gácsi Erzsébet-, számtech
Fizika-technika 8.a
Tihanyiné Széles Ágnes Matematika-fizika 8.b
Böszörményi Julianna
Tanító  
Szabóné Gergely Márta Tanító  
Marjánné Gyurkovics Anikó Napközi  
Novákné Lukács Márta
Testnevelés-angol  
Bíróné Békési Ildikó Magyar-angol  
Ferencziné Kiss Erika Tanító  
Püspöki Péter Biológia-kémia,számtech  
Ludányiné Perényi Márta Matematika  
Czápos Péter Technika  
Házirend

A BAY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

1.§ A házirend célja és a tanulók viselkedése

A nevelőtestület által meghatározott házirend biztosítja az intézmény közösségi életének szervezését, a pedagógiai programban foglalt célok megvalósítását és az értékek közvetítését. A házirend elősegíti iskolánk oktató és nevelő feladatainak ellátását, ezért betartása kötelező az iskola közösség tagjai számára. A házirend - az intézmény tanévenkénti munkatervével együtt az alábbiakban szabályozza az iskola belső rendjét.

2.) Iskolánk diákja kulturált, udvarias és segítőkész magatartással tartsa be mindenkor a társadalmi együttélés szabályait, viselkedjen méltóan intézményünk hírnevéhez! A tanuló védje az iskola becsületét, gazdagítsa hagyományait, óvja a közösség tulajdonát.

2.§ A tanulói jogok és kötelességek

1.) Minden tanuló joga, hogy:

-adottságainak, képességeinek és állapotának megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön,

-napközi otthoni ellátásban és rendszeres egészségügyi felügyeletben részesüljön,

-személyiségét, önazonosságát, emberi méltóságát tiszteletben tartsák, és védelmet biztosítsanak a számára.

-tájékoztatást kapjon az őt érintő kérdésekről és hozzájusson a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz,

-képviselői útján részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozásában,

-az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilvánítson, javaslatot tegyen.

2.) Részt vehet:

- a házirend, az ügyeletesek feladatainak kidolgozásában elfogadásában, végrehajtásában és ellenőrzésében.

- a tanítás nélküli nap programjának kialakításában, az ünnepélyek, megemlékezések szervezésében, megtartásában,

- az iskolarádió műsorának, iskola újság és a faliújság szerkesztésében, - a közhasznú munka vállalásában, a környezetvédelemben.

-Az osztálygyűlésen véleményezheti társait, saját maga munkáját, magatartását, szorgalmát, javaslatot tehet jutalomra, kitüntetésre, büntetésre, vagy azok felfüggesztésére. Részt vehet a diákönkormányzat munkájában.

-Saját és társai ügyében, személyes gondjaival, pályaválasztási, tantárgyi problémáival nevelőihez fordulhat és anyagi, szociális támogatást is kérhet.

3.) Minden tanuló kötelessége, hogy:

- aktívan részt vegyen a kötelező és a választott tanítási órákon, valamint a tanórán kívüli foglalkozásokon,

- fegyelmezett magatartást tanúsítson és rendszeres munkával, képességeinek megfelelően eleget tegyen tanulmányi kötelezettségeinek ,

   -tanulmányi és szaktárgyi versenyeken való részvétel,

-tartsa tiszteletben az intézmény pedagógusait, alkalmazottait, valamint tanulótársait és emberi méltóságukat, jogaikat ne sértse,

 - tartsa be a házirendet, valamint az intézmény helyiségeinek és berendezéseinek használati rendjét, a baleset- és tűzvédelmi szabályokat,

 - őrizze meg, az előírásoknak megfelelően kezelje és óvja az iskola felszerelését, védje a közösség tulajdonát,

- óvja saját és társai testi épségét, egészségét és biztonságát, - jelentse a másokat veszélyeztető állapotok és a baleseteket, - hetes és ügyeletesi feladatait maradéktalanul lássa el.

ellenőrző, bizonyítvány, diákigazolvány okiratnak minősül, rongálódása, elvesztése anyagi kártérítést von maga után.

Általános magatartási szabályok

1. Ne használj csúnya, durva szavakat, kerüld el a hangoskodást, a durva játékot, társaidat is figyelmeztesd a kulturált viselkedésre.

2. Felnőtteket és tanulótársaidat is kulturáltan köszöntsd. Az órára belépő nevelőket (vendégeket) felállással üdvözöljétek.

3. Külsőd mindig tiszta és ápolt legyen. Öltözködésed, hajviseleted ne legyen feltűnést keltő. Szépítőszereket (körömlakk, szemfesték, rúzs) ne használj, kerüld az ékszer, bizsu ízléstelen viseletét.

4. Az iskola területén, iskolai rendezvény fiúknak fülbevaló használata, illetve valamennyi tanuló számára a hajfestés tilos!

5. Váltócipő használata kötelező.

6. A dohányzás, az alkohol, a drog árt az egészségnek, ezért tilos!

3.§ A tanítás rendje

I.) Az intézmény nyitva tartása tanítási napokon 7 órától 16 óráig tart. A tanítás előtti gyülekezés helye: központi épület ebédlőjében, Újváriban az ebédlő termében. A tanulóknak a tanítás kezdete előtt 15 perccel az iskolában kell lennie.

Az osztálytermekben reggel 7.20 órától lehet bemenni. Szülők gyermekeiket csak az iskola előcsarnokáig kísérhetik és a tanítást követően ott várják meg őket!

2.) A csengetés rendje a tanítási órák és az óraközi szünetek időtartamát határozza meg. A tanításkezdete: 8 óra, nulladik óra nem tartható. A tanítási órák időtartama: 45 perc. Becsengetés után a tanulók fegyelmezetten várják a pedagógust az osztálytermeikben, illetve az órarend szerint kijelölt szaktantermek előtt.

A szaktantermekben csak a szaktanár engedélyével és kizárólag szaktárgyi felszereléssel lehet belépni!

Kicsengetés után az óraközi szünetekben a tantermek ajtaját nyitva kell tartani. A szellőztetés idejére csak a hetesek lehetnek a tantermekben!

Egy hetes osztályteremben tartózkodása kötelező.

A csengetés időrendje:

           1. óra                                              8-tól    8,45-ig    15 perces szünet

           2e óra                                             9-től    9,45-ig    15 perces szünet

           3. óra                                            10-tól    10,45-ig  15 perces szünet

           4. óra                                            11-től    11,45-ig  15 perces szünet

           5. óra                                            12-től    12,45-ig  5 perces szünet

           6. óra               12,50-től            13,35-ig 

3.) A tanulók személye, felszerelése legyen iskolába illő, tiszta és gondozott.

-Óraközi szünetekben - az ügyeletes nevelők intézkedésétől függően -- az udvaron, a folyosón és a tantermekben lehet tartózkodni. a szünet végén a kijelölt helyen kell zárt rendben gyülekezni!

-Tanítási időben az iskola területét az ügyeletes nevelő, vagy osztályfőnök engedélyével lehet elhagyni!

-Az iskola területén kerékpározni, motorozni tilos!

-Az ellenőrzőbe, a tájékoztató füzetbe tett szöveges minősítésekről azonnal, a számszerű minősítésekről (félévi, év végi kivételével) legalább kéthetente kell a szülőnek tájékozódnia.

-Egy napon három témazárónál több nem iratható.

-A szülők nyílt napokon tanítási órákra, foglalkozásokra bemehetnek. Problémáikkal szülői értekezleteken, családlátogatás alkalmával, fogadóórákon, illetve bármely megbeszélt időpontban felkereshetik a nevelőket, a tanítási órákat azonban nem zavarhatják.

-Kulturális, sportprogramokra - az igazgató tudtával - a szülő, pedagógus nélkül is kísérheti a tanulókat. A kísérő szülő felelős a rendért és a tanulók testi épségéért.

4.§ A tanórán kívüli tevékenységek rendje

l.) A tanórán kívüli foglalkozásokra (szakkör, énekkar, sportkor, stb.) a diákok az ellenőrző könyvben a szülő aláírásával jelentkezhetnek. A felvett tanulóknak a foglalkozáson való részvétele október 1-től kötelező, a mulasztás a tanrendi órákéval azonos megítélésű. A napközi foglalkozás naponta 16 óráig tart.

2.) A tanítási idő után a diákok csak pedagógus felügyelete mellett tartózkodhatnak az intézmény területén!

     A délutáni foglalkozások megkezdése előtt 15 perccel érkezhet.

     Az étkezés rendje: a napközisek nevelőjükkel étkeznek. A tanulók az ebédlő rendszabályait tartsák be, mert a rendbontóknak az iskola nem biztosítja az étkezést!

3.) Amennyiben étkezési térítési díjat határideig nem fizeti ki a szülő, következő hónaptól automatikusan kizárja gyermekét az iskolai étkeztetésből.

5.§ A tanuló távolmaradása és annak igazolása

1.) A tanuló köteles részt venni a tanítási órákon és a választott tanórán kívüli foglalkozásokon, valamint az iskola hivatalos rendezvényein.

A tankötelezettség miatt a tanulóknak betegség miatti hiányzásukról orvosi igazolást kell hozniuk.

Jelentős családi esemény miatt a tanuló hiányzásáról tanévenként Ix3 napot, de legtöbb 10 tanítási napi szülői indoklást lehet a tájékoztató füzetbe, ellenőrzőbe bejegyezni. A hiányzás miatti tanulmányi elmaradást pótolni kell.

2.) A szülő gyermeke számára - előre tudott jelentős családi esemény miatt írásban előzetes távolmaradási kérelmet írhat. Az engedély megadásáról tanévenként 3 napig, hétfő és pénteki hiányzásról legfeljebb 2 alkalommal az osztályfőnök, ezen túl az igazgató dönt a tanuló tanulmányi előmenetele, magatartása, addigi mulasztásai alapján. Az engedélyezett távollét alatti tanulmányi elmaradást a tanulónak pótolnia kell az osztályfőnök, szaktanár által megszabott határidőig.

3.) A tanuló tanítási óráról való késését és hiányzását a pedagógus az osztálynaplóba jegyzi be. A mulasztott órák heti összesítése után a hiányzások szülői és orvosi indoklását az osztályfőnök mérlegeli, és ennek függvényében igazolja a mulasztást. A mulasztásokat igazoltnak kell tekinteni, ha a tanuló előzetesen engedélyt kapott a távolmaradásra.

Igazolatlan az a hiányzás, melynek indoklását az osztályfőnök nem fogadja el. A tanórákról való három késés egy igazolatlan órát jelent. Az igazolatlan hiányzás fegyelmi vétség, mely az adott hónapban rossz (kettes) magatartási jegyet von maga után. Aki a tanulmányversenyen vesz részt, köteles az iskolában megjelenni. Versenyen részt vevő diák a 3, óra után engedhe tő el az iskolából.

,~

6.§ A tanulók dicsérete és jutalmazása

1.) Iskolánk dicséretben részesíti, illetve jutalmazza azt a tanulót, aki képességeihez mérten:

- tanulmányi munkáját kiemelkedően végzi,

- kitartó szorgalmat, vagy példamutató közösségi magatartást tanúsít, - eredményes kulturális tevékenységet folytat,

- kimagasló sportteljesítményt ér el,

- jól szervezi és irányítja a közösségi életet tartósan, vagy kiváló eredménnyel záruló együttes munkát végez,

2.) A kiemelkedő tanulói teljesítmény egyéni dicséretet és jutalmat von maga után. A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát és a példamutatóan egységes helytállást tanúsító tanulói közösséget csoportos dicséretben kell részesíteni.

Az írásos dicséretek formái:

- tanítói, tanári, nevelői dicséret, - osztályfőnöki dicséret,

- igazgatói dicséret,

- nevelőtestületi dicséret.

Az egész tanévben kiemelkedő teljesítményű tanulók tantárgyi, szorgalmi és magatartási dicséretét a bizonyítványban is be kell vezetni. Az iskolai szinten is kimagasló teljesítményű tanulók igazgatói és általános nevelőtestületi dicséretét a tanévzáró ünnepélyen nyilvánossága előtt oklevéllel is elismeri az iskola. A dicséretes tanulók könyv és tárgyjutalomban részesülhetnek.

3.) Az a tanuló, aki kötelességeit, a házirendben foglaltakat enyhébb formában megszegi, igazolatlanul mulaszt, tanulóhoz nem méltó magatartást tanúsít, fegyelmi intézkedésben részesítendő. A fegyelmi intézkedések közül az intéseket a tanuló tájékoztató füzetén kívül osztálynaplóba is be kell írni.

Az írásos fegyelmi intézkedések:

- a szaktanán vagy osztályfőnöki szóbeli figyelmeztetésen túlmenően a következő írásbeli intézkedések lehetnek:

- tanítói, tanári, nevelői figyelmeztetés - osztályfőnöki figyelmeztetés

- igazgatói figyelmeztetés

- nevelőtestületi figyelmeztetés

4.) Az a tanuló, aki kötelességeit szándékosan és súlyosan megszegi fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határozattal - fegyelemi büntetésben részesítendő. Iskolánkban a fegyelemi eljárás lefolytatására és a fegyelmi büntetés kiszabására a nevelőtestület megbízásából a Fegyelmi Bizottság jogosult.

A közoktatási törvény alapján fegyelmi büntetések a következők:

- megrovás,

- szigorú megrovás,

- kedvezmények juttatások csökkentése, illetőleg megvonása, - áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba, vagy iskolába, - eltiltás a tanév folytatásától,

- kizárás az iskolából.

5.) A vagyonvédelem miatt a tanulók az előírásoknak megfelelően kezeljék, óvják az iskola eszközeit, bútorait és berendezési tárgyait. Az üres tantermeket, és a szekrényeket mindig zárva kell tartani! A tantermek, öltözők zárásáról a hetes, ügyeletes nevelő gondoskodik. Az intézmény az elveszett tárgyakért nem vállal felelősséget.

Ha a tanuló az intézménynek jogellenesen kárt okoz - a kárt értékének megállapítása után a kárt meg kell térítenie. a kártérítés mértéke: gondatlan károkozásnál a kötelező legkisebb munkabér egyhavi összegének 50%-át szándékos károkozás esetén a kötelező legkisebb munkabér öthavi összegét nem haladhatja meg.

6 .) A hetes kötelességei:

- felügyel a házirend osztályteremben való betartására,

- jelenti az igazgatóhelyettesnek, ha a tanteremben 5 perccel a becsengetés után nincs pedagógus,

- biztosítja a tanítás feltételeit: minden szünetben, ablakokon keresztül szellőzteti a tantermet, letörli a táblát, krétáról, szivacsról gondoskodik,

m minden óra elején jelenti a hiányzókat a pedagógusnak,

- azonnal jelenti az ügyeletes tanárnak a tanítás előtt a és szünetekben történő rendbontást, károkozást

folyamatosan tájékoztatja az osztályfőnököt a hét eseményeiről.

- gondoskodik - az utolsó órát tartó pedagógussal együtt - a tanterem tisztaságáról és rendjéről (szemét összeszedése, székek felhelyezése a padra, tábla tisztítása, ablakok zárása, lámpák leoltása, tanterem bezárása)

- szünetben 1 hetesnek kötelező a tanteremben tartózkodni.

9.§ Egyéb rendelkezések

1.) Az iskolai diákönkormányzat saját szervezeti és működési rendje szerint működik, joga van a diákot képviselni minden olyan kérdésben, ami a tanulókat érinti.

2.) Tilos az iskola épületén belül - a balesetek elkerülése érdekében - szaladgálni és másokat a közlekedésben akadályozni. Tűz és bombariadó más veszély esetén az épületet a pedagógusok irányításával ~ fegyelmezetten kell elhagyni. A tanulók kötelesek a folyosókon haladó felnőtteket udvarias félreállással elengedni és tisztelettel köszönteni.

3.) Az iskolában plakátokat és hirdetményeket kifüggeszteni kizárólag az erre kijelölt helyen, csak előzetes engedélykérés után az igazgató vagy helyettesének aláírásával és szabad.

 

Kapcsolat
 

Bay Zoltán Általános Iskola
Levélcím:
Gyula, Illyés Gyula utca 1-3.
Telefon:
06-66/ 460-930 (központi épület)
06-66/ 460-860 (felső tagozat)
E-mail:
baysuligts@bekes.datanet.hu